3. díl rok 2010

3. díl rok 2010

Vážení spoluobčané,

Dostává se Vám do rukou další číslo zpravodaje „Zprávy z radnice“. Současně je toto číslo poslední v tomto volebním období. Chci upřímně poděkovat dosavadnímu zastupitelstvu za čtyřletou vykonanou práci pro naši obec a naše spoluobčany, a také děkuji všem, kteří jste svým dílem přispívali ke zvelebování Újezda a zapojovali se do obecních činností během tohoto volebního období. Obzvláště děkuji panu RNDr. Zbyňkovi Leitnerovi za jeho 20-ti leté působení ve vedení obce. Pan místostarosta se bohužel rozhodl již nekandidovat a proto „Zbyňku“ díky za obec a za vše co jsi pro ni vykonal.

Končící zastupitelstvo tímto předkládá účet svým voličům. Posuďte sami, co se během čtyřletého volebního období podařilo.

Hlavní akce:

rok 2006 
oprava veřejného rozhlasu a osvětlení
schválení Územního plánu obce
rekonstrukce kuchyně v Mateřské škole (včetně vybavení )

rok 2007
oprava střechy obchodu

rok 2008
výměna oken a dveří v Mateřské škole a obecním bytě
schválení změny číslo 1 Územního plánu obce

rok 2009
oprava a zateplení střechy budovy obecního úřadu
oprava a stavební údržba kapličky
oprava fasády budovy prodejny smíšeného zboží

rok 2010
oprava a rozšíření veřejného osvětlení ( nutná po krupobití v červenci 2009


Souběžně probíhaly další akce

 • o opravu parketu na hřišti ve Žďárech se nejvíce zasloužil ing. Chalabala
 • opravy havarijních stavů chodníků a dešťové kanalizace
 • vybudování vodovodní přípojky do areálu na hřišti ve Žďárech s TJ Sokol
 • příprava pro realizaci „úprava cesty“ za humny, je zpracováno vyřešení majetkoprávních vztahů a geometrický plán
 • výměna dlažby a rekonstrukce WC v mateřské škole
 • vybavení dětského hřiště za mateřskou školou
 • obecní úřad byl kompletně vybaven novou výpočetní a kancelářskou technikou z dotace na projekt CZECH POINT - lidé si tak mohou vyřídit některé agendy státní správy ( výpis z rejstříků trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku ) přímo na kontaktním místě na obecním úřadě. U nás je služba CZECH POINTU přístupná od listopadu 2008. 
 • od 1.1.2009 vstup do mikroregionů KAHAN a CHVOJNICE, jejichž cílem je podpora turistického ruchu, cyklostezek, propagace regionu. V obci jsou umístěny informační tabule s mobiliářem, je zde také možnost čerpání dotace na kulturní akce.
 • v lednu 2009 byla upravena a nově zprovozněna obecní prodejna
 • probíhá projektová příprava a správní řízení pro rekonstrukci a revitalizaci obecního rybníka
 • byla zpracována projektová dokumentace na půdní vestavbu obecního úřadu, na zajištění společenské místnosti s příslušenstvím – naše žádost o dotaci byla zamítnuta, ale nic nebrání tomu žádost opět podat
 • byl založen svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic pro vybudování společné kanalizace a ČOV – v rámci svazku obcí se obec podílela a podílí na všech úkonech spojených se správním řízením pro územní a stavební povolení akce a zabezpečení dotace na realizaci díla
 • po mnoha letech byla obnovena tradice vítání občánků
 • obec se spolupodílela na pořádání dětských dnů, ostatků, poprvé 5.12.2009 byl rozsvícen za přítomnosti veřejnosti vánoční stromek, od roku 2007 se před vánocemi pravidelně setkávají naši senioři, letošní setkání proběhne 10.12.2010
 • obec zakoupila novou zahradní techniku, 1422 m2 pozemků a 1,1899 ha lesních pozemků
 • snažíme se o urychlení pozemkových úprav
 • ročně přispíváme na chod knihovny
 • OÚ pokračuje v tradici a svým spoluobčanům k jejich kulatým jubileím nad 50 roků zasílá blahopřání, občanům nad 60 roků po pěti letech a nad 80 roků každoročně předává dárkové balíčky a dětem do 15 ti roků připravuje mikulášskou nadílku
 • obec trvale podporuje naše jediné školské zařízení – Mateřskou školu


Zůstává samozřejmě hodně práce na zvelebování naší vesnice, je třeba hodně věcí zlepšit, opravit a dobudovat. Tímto ještě jednou děkuji dosavadnímu zastupitelstvu a novému zastupitelstvu, které vzejde z komunálních voleb konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 přeji hodně sil, optimismu a pevné nervy při řízení a zvelebování naší obce a uspokojování potřeb újezdských občanů. Újezd má k dnešnímu dni 250 obyvatel, nejstarší ženou v obci je paní Anastázie Svobodová, ročník 1913, nejstarším mužem je pan Jaroslav Sedlák, ročník 1930.

Helena Malá, starosta obce


Přehled hospodaření k 31.8.2010

příjmy : výdaje :
rozpočet 2.651.500,- Kč 3.277.500,-
skutečnost 2.058.609,56 Kč 2.433.001,76 Kč
plnění 77,64 % 74,23 %

Rozpočtové příjmy byly do výše rozpočtových výdajů doplněny FRR z minulých let ve výši 626.000,-Kč.
stav na účtech ke dni 31.8.2010 1.506.041,29 Kč
za svoz PDO za rok 2010 vybráno od občanů celkem 98.280,- Kč

Marta Andrlíková, účetní


Mateřská škola

Malé ohlédnutí za školním rokem 2009/2010

V září 2009 nastoupilo do mateřské školy 22 dětí. Během školního roku byly přijaty další tři děti a počet dětí se tím zvýšil na 25. Do mateřské školy docházelo 7 újezdských dětí, 10 dětí ze Stanovišť, 6 dětí z Hlubokého, 1 dítě z Krokočína a 1 dítě ze Zbraslavi.

Během roku jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu „Život kolem nás“, navštívili jsme divadelní představení a zorganizovali různé akce pro rodiče a děti.

3. listopadu
Divadlo Radost v Brně „O slůněti aneb proč mají sloni dlouhé choboty“

23. listopadu
MŠ Zbraslav – divadlo z Hodonína „Vánoční příběh“

4. prosince
Mikulášská nadílka

21. prosince
předvánoční posezení pro rodiče s vánočním pásmem veršů a koled

26. ledna
Divadlo Radost v Brně „Když jde kůzle otevřít“

2. února
návštěva v informačním centru JE Dukovany – starší děti

25. února
maškarní karneval v MŠ

9. března
MŠ Zbraslav – divadlo z Hodonína „Krteček a skřítek Vítek“

31. března
Velikonoční pomlázka v MŠ

10. května
besídka ke Dni matek – pásmo veršů, písní a tance

13. května
Divadlo radost v Brně „Míček Flíček“

18. května
pantomimické představení „Zvířata“

31. května
Den dětí – soutěže a hry s odměnami

7. června
návštěva ZOO v Jihlavě

30. června
rozloučení s předškolními dětmi – 3 děti odchází do ZŠ

Od října do května jsme s většinou dětí pili nápoj z mladého ječmene, který nám dodávala paní Košacká. Děti pily tento nápoj dobrovolně a byly průběžně odměňováni. Jako jediná mateřská škola v republice jsme nápoj požívali již třetí rok.
V dubnu při zápisu nových dětí do MŠ byl velký zájem o umístění dětí, proto jsme požádali zastupitelstvo obce – našeho zřizovatele o navýšení počtu dětí dle platných předpisů. Bylo nám vyhověno a tak pro školní rok 2010/2011 bude do mateřské školy Újezd u Rosic docházet 28 dětí.

I v tomto školním roce jsme pokračovali v modernizaci prostor MŠ a to nákupem nového sedacího nábytku pro děti. Na úhradu 45.000,-Kč přispěly i obce Stanoviště a Hluboké, obě částkou po 5.000,-Kč.
 

Marcela Leitnerová, ředitelka MŠ


Blížící se volby 2010

Na podzim letošního roku v termínu od pátku 15. do soboty 16. října 2010 se uskuteční v naší obci komunální volby a zároveň v našem volebním obvodě proběhnou volby do senátu. Současné zastupitelstvo na svém veřejném zasedání schválilo pro následující volební období sedmičlenné zastupitelstvo.


Obvodní oddělení Policie ČR Rosice radí, pátrá, informuje

Přehled kriminality od 1.1.2010 do 30.6.2010

4.3.2010
neznámý pachatel po rozbití okna odcizil z restaurace v areálu Kynologického svazu v k.ú. Újezd u Rosic set-topbox, škoda 1.800,- Kč.

22.3.2010
oznámil Jaroslav R., že byl v prosinci roku 2009 v areálu kynologického svazu fyzicky napaden Jiřím K., který jej udeřil do hlavy a způsobil mu tak poranění hlavy a páteře.

3.6.2010
po rozlomení visacího zámku vnikl neznámý pachatel do rekreační chaty, kterou prohledal, ale nic neodcizil, škoda 300,- Kč.

16.6.2010
neznámý pachatel po vypáčení víka palivové nádrže u nákladního vozidla odcizil 100 litrů motorové nafty, škoda 4.020,- Kč.


Vandalismus, téma stále aktuální a ožehavé

Jistě všichni sledujete čmáranice, provedené na jakémkoliv nepříhodném, ale dostupném místě, na stěnách nebo oknech, na dopravních značkách i vývěskách, vyvedené i barevně, ať už sprejem nebo fixou. Anebo rozházené a vysypané odpadkové koše po bouřlivých víkendových nocích, poničené dopravní značky, spousty flašek a odpadků v místech, kde se zdržuje převážně „omladina“. Hlídky OOP Rosice se občas zastavily a provedly kontrolu na místech, kde se mládež sdružuje a schází, kde po ní zůstávají odpadky a výše popsané známky vandalství. V zimě bylo ale i mládeži chladno a jejich obvyklá místa bývala osiřelá, i když nějaké vandalské počiny po nich i v této době byly vidět. Teď je příhodná doba a tak zase „obsedávají“ autobusové čekárny a další podobná napůl skrytá oblíbená místa. Chtěl bych jménem pracovníků OOP Rosice a věřím, že i jménem všech pořádkumilovných občanů touto cestou požádat veřejnost o spolupráci a pomoc v nesnadném „boji“ proti vandalismu a všem, kteří si v této podivné „kratochvíli“ tak libují. Pokud budete svědkem podobného jednání a třeba si netroufnete tomu na místě sami zamezit, zavolejte, napište, nafoťte si je do mobilu, přijďte o tom pohovořit. Bude-li to Vašim přáním, ano v tom jako svědci nemusíte figurovat.

Prap. Josef Hlávka


Co dělat, když chci spálit větší množství klestí ?

Na této webové adrese http://www.firebrno.cz/paleni-klesti naleznete formulář o pálení klestí apod. Odesláním vyplněného formuláře je Vaše pálení evidováno operačním a informačním střediskem hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. V žádném případě formulář neslouží jako žádost o povolení pálení. Opět žádáme občany o dodržování dnů pro pálení, tj. pondělí, středa, pátek. Buďte prosím ohleduplní ke svým spoluobčanům.


Oznámení katastrálního úřadu

KÚ pro Jihomoravský kraj, požádal OÚ v souvislosti s dokončením částečné obnovy katastrálního operátu v k.ú. Újezd u Rosic o součinnost s vyložením částečně obnoveného katastrálního operátu v Újezdě u Rosic. Obnovený katastrální operát bude předložen k veřejnému nahlédnutí od 25.10. do 8.11.2010 s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. Pracovníci KÚ Brno – venkov budou na OÚ přítomni ve dnech 25.10., 27.10., 1.11., a 3.11. 2010, vždy od 8.00 do 16.00 hodin.


Humanitární sbírka starého ošacení

Naše obec se již tradičně zapojuje do humanitární sbírky starého ošacení pro Diakonii Broumov. Podzimní sbírka proběhne v naší obci ve dnech :
3. listopadu od 17.00-19.00 hodin
5. listopadu od 8.00-12.00 hodin
6. listopadu od 10.00-11.00 hodin
Prosíme ošacení zabalené do igelitových pytlů nebo papírových krabic. Pytle k dispozici na obecním úřadě NEBUDOU.
 

Co vše můžete darovat:
letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min 1 m2, ne odřezky a zbytky látek), domácí potřeby, nádobí bílé a černé, skleničky – vše nepoškozené, peří, péřové i vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, veškerou nepoškozenou obuv.

Co nebudeme brát:
ledničky, televize, PC a jinou elektrotechniku z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola, dětské kočárky, znečistěný a vlhký textil, matrace, koberce.