2. díl rok 2011

2. díl rok 2011

Závěrečný účet obce Újezd u Rosic za rok 2010

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Újezd u Rosic návrh závěrečného účtu obce za rok 2010.

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok

Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok
příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
daňové příjmy 2.113.000,- 2.216.500,- 2.195.972,29
nedaň. příjmy 112.000,- 152.000,- 136.596,37
přijaté transf. 160.200,- 443.300,- 443.037,-
celkem : 2.385.200,- 2.811.800,- 2.775.605,66

výdaje

výdaje
běžné výdaje 2.317.000,- 3.058.700,- 2.848.595,11
kapitálové výdaje 150.000,- 550.600,- 550.494,-
celkem : 2.467.000,- 3.609.300,- 3.399.089,11
financování 81.800,- 797.500,- 623.483,45

Hospodářský výsledek obce ke dni 31.12.2010: - 100.246,31 Kč

Příloha: výkaz FIN 2-12 k 31.12.2010 – plnění rozpočtu obce v plném členění rozpočtové skladby.

Hospodaření s majetkem

Výsledek inventarizace obce ke dni 31.12.2010:

Hospodaření s majetkem
Druh majetku stav k 1.1.2010 přírustky úbytky stav k 31.12.2010
DDNM 99.616,10 0 0 99.616,10
DNH 331.979,- 60.869,- 0 392.848,-
Budovy,stavby 5.019.066,30 0 0 5.019.066,30
Sam.mov.věci 356.658,30 0 0 356.658,30
DDHM 745.335,78 82.772,80 0 828.108,58
Pozemky, lesy 1.858.935,68 494.852,- 0 2.353.787,68
Akcie 135.200,- 0 0 135.200,-
NDHM 0 149.940,- 0 149.940,-
Příloha: zápis inventarizační komise, rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010

Přezkoumání hospodaření provedeno na základě žádosti obce v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly KÚ Jihomoravského kraje.

Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Újezd u Rosic za rok 2010 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumání hospodaření.

Příloha: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010.

Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace

ÚZ účel dotace poskytnuto čerpáno vráceno fin.vypoř.
363 POV-VO 120.000,- 120.000,- 0
551 SDH Újezd 30.000,- 30.000,- 0
98071 volby PS 16.500,- 13.096,- 3.404,-
98187 volby do zastup. 25.000,- 16.044,- 8.956,-
98005 SLDB 1.778,- 0 1.778,-
33113234 Úřad práce 18.825,- 18.825,- 0
33513234 Úřad práce 72.675,- 72.675,- 0

Příloha: tabulky finančního vypořádání roku 2010

Hospodaření příspěvkové organizace – Mateřské školy Újezd u Rosic
Příjmy celkem: 1.333.949,21
Z toho příspěvek obcí 210.000,-
Z toho příspěvek KÚ JMK 937.000,-
Výdaje celkem: 1.293.935,56

Hospodářský výsledek k 31.12.2010 + 40.013,65 Kč
Zastupitelstvo obce dne 20.4.2010 schválilo převedení HV do FRR.
Příloha: výkazy PO – rozvaha, vč. Přílohy, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010.

přehled poskytnutých příspěvků v roce 2010

TJ Sokol Újezd u Rosic: 15.000,- Kč

SDH Újezd u Rosic: 10.000,- Kč

 celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách.


Vyvěšeno: 28.4.2011
Sejmuto: 2.6.2011
V elektronické podobě zveřejněno od: 28.4.2011 do: 2.6.2011
Schváleno zastupitelstvem obce dne: 2.6.2011
 

Co se děje v naší obci ?

26.února proběhla v místní hospůdce ochutnávka pomazánek s výstavou prací dětí z kroužku Šikovné ručičky. Na této akci se nám sešlo 36 vzorků pomazánek. Myslím, že se pomazánkové odpoledne vydařilo – hospůdka byla „napěchovaná“ k prasknutí, přítomní se bavili a soutěžící čekali, jak dopadnou jejich výtvory. Jeden z favoritů – česneková pomazánka na topince – získala 1.místo a držitelem odměny se stala paní Svobodová. Na druhém místě se umístila paní Hellerová a 3.místo obsadila opět paní Svobodová. Této soutěže se zúčastnili i tři pánové, díky jim za jejich příspěvky.

Uběhlo pár neděl a opět jsme se sešli na další akci v Hospůdce pod názvem „Sekačková jízda“. Jak se skoro všichni mylně domnívali – nešlo o soutěžení v sekání trávy, ale o výtvor z mletého masa. Tohoto klání se zúčastnilo 20 soutěžících a plno ochutnávajících porotců. Soutěž byla zajímavější v tom, že byla rozdělena na mužskou a ženskou kategorii. Také ceny byly tentokráte zajímavější.

Zástupkyně žen – paní Andrlíková získala první místo, hned za ní skončila paní Hošková a jako třetí se umístila paní Perničková. V mužském zastoupení vyhráli všichni chlapi, protože je třeba ocenit jejich odvahu a snahu, s jakou do soutěže šli.

Na prvním místě se umístil pan Podlaha, druhé místo obsadil pan Hošek a třetí místo získal pan Němec. Vše se vydařilo stejně jako již výše zmiňovaná akce a všichni, kteří se podíleli na uskutečnění, z toho mají velkou radost.

I zde jste měly možnost prohlédnout si práci dětí z místního kroužku. Opět byl velký zájem o jejich zakoupení a za to vám všem moc děkujeme, protože tyto penízky umožní těm malým cvrčkům rozvíjení jejich další tvořivosti. Opět se našlo plno z vás, kteří máte pochopení pro tuto neziskovou činnost a jste ochotni přispět jakýmkoliv způsobem. Největší poděkování patří tentokrát manželům Leitnerovým, kteří zakoupili 4 výrobky za cenu 300,--Kč. Děkujeme i těm, kteří přispěli také nějakým finančním obnosem, ale protože vás bylo mnoho – opět bych všechny asi nevyjmenovala...

Děti z kroužku jsou velice šikovné a proto si myslím, že až zase nasbíráme pár výtvorů, nějakou další výstavku uspořádáme. Na těchto akcích se podílela paní Hellerová, která připravila krásné balíčky pro vítěze a pomáhala při organizaci, a paní Krausová, která poskytla prostory a byla ochotná tuto akci uspořádat.

Děkujeme paní Evě Podlahové za materiální příspěvek – přenechala nám korálky na naše další tvoření (a že jich nebylo zrovna málo). Dále paní Rybníčkové za látky a bavlnky a paní Svobodové za barevné lýko. Moc si toho vážíme! A další na co se můžete těšit – o prázdninách uspořádáme „Salátový dýchánek o páté“ a na podzim „Bramboriádu“.

Jitka Černá


Co nás v nejbližší době ještě čeká?

 • 24.6.2011 od 19.00 hodin na Návsi tradiční den hudby s Bítešankou
 • 5.7.2011 zábavné odpoledne s jarmarkem

 

Vítání nových občánků obce Újezd u Rosic

11. června 2011 – od 14.00 hodin

Zpravodaj Zpravodaj

V mateřské školce jsme přivítali tyto nové občánky

Tomáš Dobrovolný, Újezd u Rosic čp. 29 
Anna Karolína Janíčková, Újezd u Rosic čp. 81
Vojtěch Nevyjel, Újezd u Rosic čp. 110 
Matěj Maštalíř, Újezd u Rosic čp. 6 
Vanesa Kubínová, Újezd u Rosic čp. 111 
Jakub Coural, Újezd u Rosic čp. 134 
Alexandra Dokoupilová, Újezd u Rosic čp. 15 
Ondřej Prokop, Újezd u Rosic čp. 85 
Adéla Prokopová, Újezd u Rosic čp. 85


Závěrečný účet Svazku obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic za rok 2010

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic návrh závěrečného účtu za rok 2010.

1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok

příjmy schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost
přijaté transf. 1.500.000,- 1.770.000,- 1.620.000,-
nedaňové příjmy 1.000,- 496,72
celkem : 1.500.000,- 1.771.000,- 1.620.496,72
výdaje
běžné výdaje 1.499.000,- 306.000,- 81.310,-
kapitálové výdaje 1.000,- 1.465.000,- 1.457.350,-
výdaje celkem 1.500.000,- 1.771.000,- 1.538.660,-

Příloha: výkaz FIN 2-12 k 31.12.2010 – plnění rozpočtu svazku v plném členění rozpočtové skladby.

2) Hospodaření s majetkem

Výsledek inventarizace:

Druh majetku stav k 1.1.2010 přírustky úbytky 31.12.2010
DDNM 11.162,20 0 0 11.162,20
NDHM 5.915,50 1.457.350,- 1.463.265,50

Příloha: zápis inventarizační komise , rozvaha DSO ke dni 31.12.2010

3) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic za rok 2010

Přezkoumání hospodaření provedeno na základě žádosti Svazku v souladu se zák. č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly KÚ Jihomoravského kraje.

Závěr: při přezkoumání hospodaření Svazku obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Příloha: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2010

S celým obsahem závěrečného účtu Svazku obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic je možné se seznámit v kanceláři sídla Svazku obcí, Újezd u Rosic č. 111, v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 26.4.2011
Sejmuto: 16.5.2011
V elektronické podobě zveřejněno od: 26.4.2011 do: 16.5.2011

Schváleno předsednictvem Svazku dne: 16.5.2011


Informační list

o hospodaření se splaškovými odpadními vodami
Definice základních pojmů

 • kanalizace – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod nebo srážkových vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštění do kanalizace. Kanalizace je vodním dílem.
 • kanalizační přípojka - samostatná stavba tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.
 • veřejná splašková kanalizace - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění splaškových odpadních vod
 • dešťová kanalizace – provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění srážkových vod.
 • odpadní vody - vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.
 • bezodtoková jímka (žumpa) - zařízení na shromažďování splaškové odpadní vody, která je vodotěsná . Je nutné ji vyvážet.
 • jímka s přepadem, odtokem (septik) - betonová či plastová usazovací nádrž, která je rozdělená na několik komor, kterými odpadní voda postupně protéká.
 • domovní čistírna odpadních vod – zařízení sloužící k čištění odpadních vod splaškového charakteru z malých zdrojů znečištění (domácností, sociálních zařízení závodů, rekreačních objektů apod.)

Základní ustanovení

1. Obec Újezd u Rosic je budoucím spoluvlastníkem veřejné splaškové kanalizace v katastrálním území Újezd u Rosic, Hluboké a Krokočín.

2. Splaškové odpadní vody v obci je možné likvidovat pouze těmito způsoby:

a) napojením na veřejnou splaškovou kanalizaci kanalizační přípojkou ze předpokladu dodržení všech platných předpisů

b) shromažďováním ve vodotěsných a bezodtokových jímkách (žumpách) povolených stavebním úřadem a zajištěním jejich vyvážení v souladu s obecně závaznými předpisy..

3. V obci je zakázán rozstřik nebo jiná závlaha splaškovou odpadní vodou neboť je ohrožena povrchová i podzemní voda.


Povinnosti vlastníka nemovitosti

 1. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti. Vlastníkem kanalizační přípojky je tedy vlastník napojované nemovitosti, ze které bude prováděn svod splašků.
 2. Vlastníci stavebních pozemků nebo staveb v katastrálním území obce, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, jsou povinni připojit se na veřejnou splaškovou kanalizaci, tam kde je to technicky možné. V případě nesplnění této povinnosti je obec oprávněna svým rozhodnutím, vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých odpadní vody vznikají nebo mohou vznikat, tuto povinnost uložit, a to na základě §3, odst.8, zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je vyústěna.
 4. Vlastník nemovitosti, která není napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci vzhledem k tomu, že to není technicky možné a nevlastní a neprovozuje domovní čistírnu odpadních vod je povinen minimálně 2 roky zpětně uchovávat doklady o vyvážení vzniklých splaškových odpadních vod, které likvidoval prostřednictvím bezodtokové jímky (žumpy). Na vyžádání oprávněného pracovníka vodoprávního úřadu nebo pracovníka ČIŽP předloží ke kontrole doklady o četnosti a množství vyvážených splaškových odpadních vod.
 5. Likvidace splaškových odpadních vod shromažďováním v jímkách s přepadem a odtokem, je nepřípustná.
 6. Srážkové vody je vlastník nemovitosti povinen likvidovat na vlastním pozemku vsakem nebo vypouštěním do veřejné dešťové kanalizace. Vypouštění srážkových vod, bazénů a podobných vodních nádrží do veřejné splaškové kanalizace je zakázáno.

Porušení povinností vlastníka nemovitosti (přestupky)

Porušení povinností (přestupku) se dopustí ten, kdo:

a) vypustí splaškové odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípaděnedovoleným způsobem do veřejné splaškové kanalizace, v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a kanalizačním řádem; v případě, že bezodtoková jímka (žumpa) nedovoleně ústí do veřejné splaškové kanalizace, jedná se taktéž o neoprávněné vypouštění splaškových odpadních vod do veřejné splaškové kanalizace

b) znečistí povrchovou nebo podzemní vodu nebo ohrozí její jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do veřejné splaškové kanalizace v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

c) poruší povinnosti týkající se vodních děl založené stavebními předpisy

d) poruší jiné povinnosti stanovené zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo povinnosti na základě něho uložené

e) neoprávněně vypouští odpadní vody do veřejné splaškové kanalizace bez smlouvy o odvádění splaškových odpadních vod uzavřené s provozovatelem veřejné splaškové kanalizace nebo v rozporu s ní

f) řádně neprovozuje kanalizační přípojku

g) v ochranném pásmu veřejné splaškové kanalizace bez písemného souhlasu vlastníka nebo provozovatele, popřípadě vodoprávního úřadu, provádí zemní práce, provádí stavby nebo jinak omezuje přístup k veřejné splaškové kanalizaci nebo její části či příslušenství

h) poškodí veřejnou splaškovou kanalizaci nebo její součást či příslušenství

i) neoprávněně manipuluje se zařízením veřejné splaškové kanalizace

j) provozuje veřejnou splaškovou kanalizaci a není provozovatelem podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

k) nepředloží doklady o řádném vyvážení bezodtokové jímky (žumpy) dle čl.3 této vyhlášky; toto jednání bude řešeno zahájením přestupkového řízení, případně oznámením příslušnému vodohospodářskému orgánu.


Sankce
 1. Za přestupky podle článku 4 písm. e), f), g), h), i), j) této vyhlášky lze fyzické osobě uložit pokutu na základě ustanovení § 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 15.000,-Kč.
 2. Za přestupky podle článku 4 písm. a), b), d) této vyhlášky lze fyzické osobě uložit pokutu na základě ustanovení § 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 50.000,- Kč.
 3. Za přestupek podle článku 4 písm. c) této vyhlášky lze fyzické osobě uložit pokutu na základě ustanovení § 34 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 100.000,- Kč.
 4. Podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám za přestupky lze uložit pokutu na základě ustanovení § 116 a 118, zákona č. 254/2001 Sb., o odpadních vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to v rozmezí od 10.000,-Kč do 10.000.000,-Kč a na základě ustanovení § 33 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do výše 1.000.000,-Kč.
 5. Za přestupek podle článku 4 písm. k) této vyhlášky lze fyzické osobě uložit pokutu na základě ustanovení § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, do výše 30.000,- Kč.

Oldřich Polehla, předseda Svazku
obcí Hluboké, Krokočín,
Újezd u Rosic


Vážení občané,

rád bych vás informoval o současném stavu přípravy na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomerací obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic. Všem vám je známo, že tato akce byla připravována několik let Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá příprava akce nepřinesla žádné výsledky, obce Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic vytvořily Svazek obcí jehož cílem a náplní je zabezpečit vybudování splaškové kanalizace v těchto obcích a společné ČOV a následné provozování těchto zařízení.

Jaký je stav přípravy a postupu prací?

Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, vydáno uzemní rozhodnutí a stavební povolení, přidělena dotace z fondu Ministerstva zemědělství ČR, vybrán zhotovitel a podepsána smlouva na realizaci díla, jsou připraveny všechny podklady pro zahájení akce. Plánovaný termín zahájení prací 09/2011.

Vybudování splaškové kanalizace a ČOV vnímáme jako stavbu, která bude sloužit nejen široké veřejnosti, ale bude také sloužit i budoucím generacím. Tato stavba zajistí ochranu životního prostředí a ochranu kvality podzemní vody, kterou mnozí z nás používají ve vlastních studnách. Výstavba tohoto vodního díla je ojedinělou investicí v historií obcí Svazku. Jedná se o celkovou hodnotu díla cca 113 mil.Kč.

Chtěl bych Vám připomenout několik základních informací, které již jednou byly uveřejněny ve zpravodaji v 03/2010.

Cena stočného: cena stočného bude vycházet z počtu napojených ekvivalentních obyvatel (EO). Výše stočného dle finanční rozvahy , která byla zpracována při přípravě žádosti o dotaci vychází na 17,00Kč/m3 (cenová úroveň roku 2009). Možná se bude někomu zdát tato částka vysoká, ale porovnáním s jinými provozovateli kanalizací a ČOV je to poměrně málo. Svazek obcí bude po ukončení výstavby provozovatelem kanalizační sítě a ČOV, čímž j zaručen minimální nárůst cen a ceny porostou pouze v případě nárůstu ceny energií a zákonem stanoveného fondu oprav.

Jakým způsobem se bude určovat množství vypouštěných odpadních vod?

Vzhledem k tomu, že značná část domácnosti v obci má kombinovaný způsob dodávky vody tj. obecní vodovod a vlastní zdroj, nebude prováděno měření, ale množství vypouštěné odpadní vody bude stanoveno výpočtem na základě norem a vyhlášek.

Nyní bych vám chtěl přiblížit finanční náročnost vypouštění a čištění odpadních vod. V naší obci mohou být zákoně likvidovány odpadní vody vypuštěním do splaškové kanalizace nebo jejich jímáním v nepropustných bezodtokových jímkách s následnou likvidací. Domácnost, která bude mít možnost se napojit na splaškovou kanalizaci, ale nenapojí se na kanalizační řád , bude dle zákona muset dokladovat způsob likvidace odpadních vod, tj. v případě jímky dokladem o vyvážení. Náklady spojené s vývozem a likvidaci nejsou zanedbatelné.

Uvedu modelový příklad: vlastníte jímku na vyvážení o kapacitě 3m3. Dle normy činí produkce odpadní vody na osobu a den 100 l. U 4 členné domácnosti je to 400 l za den, to znamená jímka o kapacitě 3m3 bude naplněna za necelých 8 dní. Vyvezení jednoho fekálního vozu 3m3 na ČOV v současné době stojí cca 1 500,00 Kč vč.DPH a dopravy. Vyvezení 4x za měsíc je 6000,00 Kč, což je ročně 72 000,00 Kč. Tyto částky jsou pouze orientační (zprůměrovaná zjištění ). Doklady o vyvážení musí byt uchovávány po dobu dvou roku a na základě výzvy předloženy orgánům ŽP a ČIŽP. Řekněmě si však upřímně. Kolik domácnosti dnes likviduje odpadní vody dle platné právní normy. Odpověď je velmi jednoduchá. Ani jedna domácnost nepostupuje podle zákona a ti, kteří si toto myslí jsou na omylu.

Nyní si ukážeme jaké jsou náklady na likvidaci odpadních vod při napojení na splaškovou kanalizaci. Čtyř členná domácnost vyprodukuje 12m3 odpadní vody za měsíc, za rok je to 144m3. Při ceně stočného 17,00 Kč/m3 vyjde likvidace odpadních vod na 2 448,00 Kč ročně bez jakýchkoliv dalších starostí s vývozem a údržbou jímky. Ještě jednou uvádím, že částky jednotlivých nákladů nelze brát jako přesné, ale mají vykreslit modelovou situaci, která vychází z normy.

Vážení občané,
ve zkratce jsem se vám pokusil přiblížit co pro nás tato investiční akce znamená. Máme reálný předpoklad pro vybudování splaškové kanalizace a ČOV v aglomeraci Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic.. Tlak na dodržování zákonitosti v likvidaci odpadních vod bude neustále narůstat a po roce 2013 bude získání dotačních prostředků stále obtížnější. Stavba, jejíž zahájení předpokládáme v letošním roce prověří i morální odolnost nás všech, neboť půjde o stavbu velkého rozsahu, budou rozkopány komunikace, chodníky a pozemky. Bude docházet k vysoké prašnosti, hlučnosti, vzájemné nervozitě, ale věřím, že všichni společně se zasadíme o to, aby dílo bylo zhotoveno a sloužilo nám všem.
V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi odpovíme na OÚ.

Oldřich Polehla
člen zastupitelstva obce


DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VEŘEJNÉ KANALIZACE

Zpracoval: Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic, O.Polehla

Svazek obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic připravuje výstavbu splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV) v aglomeraci obcí Hluboké,Krokočín,Újezd u Rosic Napojení objektů na kanalizaci bude provedeno kanalizační přípojkou. Napojení jednotlivých přípojek na uliční stoku se bude provádět přes revizní šachtu na odbočku na kanalizační stoce. Odbočka s revizní šachtou je součástí stoky, a bude vybudována stavební firmou během hlavních stavebních prací.

1. Stavbu domovní přípojky je možné zadat buď odborné stavební firmě, nebo je možné ji postavit svépomocí, ale pod odborným stavebním dozorem.

Od napojovacího místa (revizní šachty) bude potrubí přípojky vedeno na pozemek vlastníka rodinného domu. Revizní šachta je na přípojce osazena z důvodu čištění potrubí v případě ucpání a kontroly..

Šachta bude osazena na pozemku majitele či obce tak, aby byla přístupná pro čistící techniku. V případě, že nebude technicky možné šachtu na pozemek umístit, bude navrženo jiné vhodné opatření.

Výstavba přípojek bude probíhat současně s výstavbou kanalizačních stok. Jednotlivé přípojky budou připraveny na přepojení ze stávajících septiků, žump.Přepojení bude možné až po spuštění centrální ČOV do provozu.

Vybudování domovní přípojky je záležitostí vlastníka nemovitosti co do stavební realizace a pořizovacího finančního nákladu.

2. Při stavbě domovní kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon, tzn. každá přípojka musí mít jednoduchou projektovou dokumentaci, příslušné povolení (uzemní souhlas) od stavebního úřadu v Rosicích.

Projektovou dokumentaci přípojek a povolení stavebního úřadu (územní souhlas) zajistí hromadně pro všechny vlastníky dotčených nemovitostí obecní úřady.

3. Projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek v obcích zajistí na základě smlouvy s obecním úřadem projektant, jehož jméno Vám bude oznámeno. Vlastník objektu obdrží potvrzenou projektovou dokumentaci a příslušné povolení od stavebního úřadu. Teprve pak je možno zahájit stavbu.

4. Po položení celého potrubí kanalizační přípojky a před jeho zasypáním je vždy nutno pozvat ke kontrole pracovníka budoucího provozovatele (pověřeného pracovníka svazku obcí nebo obce), která zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání. Bez této kontroly nelze přípojku zprovoznit a vydat doklad o napojení.

5. Bude-li stavba přípojky schválena, vyplní pověřená osoba protokol a předá jej budoucímu provozovateli, tj.Svazku obcí.

Za provedení kontroly a za vystavení protokolu může být vlastníkovi objektu účtována částka, kterou stanovila obec.

Dnem schválení stavby přípojky a jejím zprovozněním, započne účtování stočného, nebude-li předem dohodnuto jinak.

6. Ve výjimečných případech, kdy nebude možné některý objekt připojit klasickou gravitační přípojkou (např. pokud je objekt níž než stoka, nebo je příliš vzdálen od stoky), je možná likvidace splaškové vody jiným způsobem ( jímka na vyvážení).

7. Pokud nebude mít majitel objektu zájem o připojení na kanalizaci, podepíše projektantovi prohlášení, že nemá zájem o kanalizační přípojku, a projektová dokumentace pro jeho objekt nebude zpracována. Majitel nemovitosti je však nadále povinen zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod ze svého objektu.


NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH TECHNICKÝCH ZÁSAD

PRO BUDOVÁNÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace smí být odváděny pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC, apod.).

Je zakázáno do jednotné kanalizace vypouštět balastní vodu (např. dešťová voda, drenáže apod.)

2. Každá nemovitost smí mít pouze 1 domovní přípojku. Více domovních přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených případech (např. mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému řešení apod.).

3. Trasu domovní přípojky je vhodné volit přímou, co nejkratší a v jednotném sklonu podle normy 2 % pro průměr potrubí 150 mm nebo 1% pro průměr potrubí 200 mm. Sklon domovní přípojky z potrubí DN 150 mm, by měl být dle názoru provozovatele veřejné kanalizace minimálně 3 %. V případě výškové nouze je tolerován sklon 2 %. Menší sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami. Obdobné sklony u potrubí vnitřní světlosti DN 200 jsou pak 1,5 a 1,0 % .

Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící kus, v některých případech je vhodné osadit na přípojce zpětnou klapku v šachtě. Přípojka musí být vždy provedena jako vodotěsná.

4. Minimální výška krytí ve všech pásech přidruženého prostoru pozemní komunikace, které neslouží provozu vozidel nebo stání vozidel, a ve volném terénu mimo souvislou zástavbu doporučuje ČSN 73 6005 podle místních podmínek 1,0m. Jde zde o statickou bezpečnost potrubí a o zabezpečení proti zámrzu přípojky.

5.Veřejná část domovních přípojek bude vybudována jednotně z hrdlových kanalizačních trub z hladkého PVC průměru potrubí DN 150 nebo 200 mm (podle sklonu terénu). Další pokračování potrubí do domů bude také z PVC a to stejného nebo menšího průměru (ne většího). Doporučuje se minimálně stejný profil z důvodu čištění. Tento trubní materiál má velmi široký sortiment tvarovek na dokompletování celé přípojky.

Při přechodu z kameniny ( v případě stávající části u objektu ) na PVC je nutno použít originální přechodový kus ( přechod kamenina-PVC /z hladké kameninové trubky na PVC příslušné světlosti ), nestačí obetonování nebo zatmelení.

6.Pokud majitel domu likviduje odpadní vody v žumpě, nebo předčišťuje v septiku nebo v domovní ČOV, bude muset po připojení na veřejnou kanalizaci tyto zařízení vyřadit z provozu. Žumpa (septik, dčov) se musí potrubím obejít nebo projít, žumpa bude vyčerpána, vypláchnuta a zasypána nezávadným materiálem (pískem, štěrkem apod.), nebo bude vykopána a odvezena na příslušnou skládku stavebního odpadu.

Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody z žumpy nebo septiku. (zákon č. 274/2001 Sb., paragraf 18 odst.4) a jeho novela č. 76/2006 Sb.

Zákon o vodách č. 254/2001 Sb. ukládá všem majitelům domů povinnost zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novela č. 76/2001 Sb. „O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“, paragraf 3 odst. 8, může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné.

Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo dle paragrafu odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb. a jeho novele č. 76/2001 Sb. na úplatu (stočné) za odvádění a čištění, případně zneškodňování, odpadních vod.

Množství vypouštěných odpadních vod bude stanoveno odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.

Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.

Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod a nebo musí majitel nemovitosti mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také musí věrohodně prokázat vyvážení této jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici, nebo pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty za znečišťování životního prostředí.

Oldřich Polehla, člen ZO

DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONY

 • Obecní úřad Újezd u Rosic, 664 84 Zastávka u Brna
 • Kancelář OÚ: 546 453 158
 • Fax: 546 453 158
 • Web: www.ujezdurosic.cz
 • E-mail: info@ujezdurosic.cz, starosta@ujezdurosic.cz, ucetni@ujezdurosic.cz,  obecujezdurosic@seznam.cz

ŠKOLSTVÍ

 • Mateřská škola újezd u Rosic: 721 249 946
 • Základní škola Zbraslav: 546 453 183
 • Gymnázium T.G.Masaryka Zastávka: 546 411 023
 • Obecní úřad ZBRASLAV Komenského 105, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna
 • Matrika: 546 453 210
 • Kancelář úřadu: 546 453 198
 • Fax: 546 453 198
 • Web: www.zbraslavubrna.cz
 • E-mail: obec@zbraslavubrna.cz, starosta@zbraslavubrna.cz, mistostarosta@zbraslavubrna.cz

LÉKAŘSKÁ POMOC

 • Rychlá záchranná služba: 155
 • Praktický lékař MUDr. Hana Pokorná: 530 505 645
 • Zubní lékař MUDr. Eva Bartošková: 546 411 535
 • Pohotovost zubní, Karáskovo nám. 11, Brno-Židenice: 548 424 242
 • Pohotovost Ivančice: 546 439 630
 • MěÚ Rosice, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
 • spojovatelka: 546 492 111
 • odbor dopravy: 546 492 163
 • řidičské průkazy: 546 492 166
 • občanské průkazy: 546 492 174
 • web: www.rosice.cz
 • Poruchy:
  • plyn: 1239
  • voda: 602 586 478
  • elektřina: 800 225 577, 840 111 222
 • Krizové a tísňové linky:
  • hasiči: 150
  • policie: 158

Závěrem:

Připomínáme občanům, že poplatky za svoz domovního odpadu a poplatky za psy dle obecně závazných vyhlášek jsou splatné ke dni 30.6.2011.

Vzhledem k tomu, že se blíží letní prázdniny a období dovolených, přejeme dětem i jejich rodičům, a všem našim spoluobčanům pohodové prožití tohoto období.