2. díl rok 2010

2. díl rok 2010

„Čas že jsou peníze?
Zkuste si uložit v bance
mládí a vyzvednout si
je po padesáti letech!“
J.Žáček

 

Vážení spoluobčané,

v tomto čísle zpravodaje Vás mimo jiné seznámíme s tím, co nás čeká do konce volebního období, to je do 15.10.2010, kdy jsou vyhlášeny volby do zastupitelstev. Obec má rozpracováno několik projektů, s nimiž Vás krátce seznámí předseda stavební komise p. Polehla. Dále se v tomto čísle ohlédneme za akcemi, které již proběhly a které se, věřím, povedly.

Helena Malá, starostka obce


Pravidelná rubrika „Z historie naší obce“ :

Tentokrát se podíváme do kroniky roku 1972, kdy byla zahájena výstavba kanalizace : „ A nyní chci co nepřesněji zachytit průběh největší stavby, jaká kdy byla v historii naší obce podniknuta. Jde o dlouho připravovanou stavbu dešťové kanalisace v akci „Z“, rozvrženou na tři roky.( Akce „Z“ znamená „Zvelebování měst a venkova.“ ) Velmi mnoho udělal nový národní výbor v prvním roce svého působení za vedení předsedy MNV Ing. M. Matouška, tajemníka MNV St. Dudy, předs. staveb. komise Ing. K. Krupičky. Velmi mnoho přispěli svou prací naši občané pro výstavbu tohoto díla.

Již koncem měsíce ledna a začátkem února 1972 byl za pomocí bagru, zajištěného Ing. Krupičkou, proveden výkop zeminy přes celou Vítovu, Krejčovu a Pazourkovu zahradu až k loukám, kde se u nás říká „Pod loučkami“. Po celé dílce tohoto výkopu byly položeny v hloubce 2 m roury o průměru 80 cm. Na stavbě se pracovalo po celý rok za pomoci jednak výše uvedené mechanisace , a kde to nebylo možné, tedy ručním výkopem. Celkem vykopáno zeminy pro položení téměř 2000 b.m. rour. Pracovalo se hlavně o volných sobotách a nedělích a položeno rour:

  • průměr 30 cm 674 m
  • průměr 40 cm 519 m
  • průměr 50 cm 434 m
  • průměr 60 cm 265 m
  • průměr 80 cm 100 m
  • celkem 1992 b.m


Roury se kladly při severní straně silnice. Jdeme-li od Zbraslavi k Hlubokému, tedy po pravé straně. Mimo tyto práce byl proveden výkop a položení rour od objektu JZD přes Markůvky, Machovu a Bendlovu zahradu s vyústěním pod Marečkovými. Finanční náklad za r. 1972 činil 270.300,- Kčs. Z toho na mzdách vyplaceno Kčs 32.300,-, na materiál 238.000,-Kčs.

Na základě uzavřených závazků odpracovali naši občané v roce 1972:

 

  1. Zdarma výkopy před svými domy 9888 hod.
  2. Zdarma na veřejných prostranstvích 2109 hod.
  3. Odpracované hodiny proplacené 3236 hod.

Úhrnem 15233 hod.

Hodnota zbudovaného díla za 1 rok činí 480.000,-Kč. Po stránce technické vedou stavbu : Stan. Duda, Ing. Mir. Matoušek a Ing. Karel Krupička. Příchodem zimních měsíců se sice práce na vlastním díle přerušila, avšak s dovozem a uskladňováním mater. : jako rour, obrubníků, roštů a cementu se pokračovalo dále.

V souvislosti se stavbou naší kanalisace se musím zmínit o „ Stavbě století“ tj. o stavbě plynovodu ze Sovětského svazu, vedoucího přes naši republiku do západních zemí tj. do Rakouska a do Německé spolkové republiky. Železné roury, průměr 90 cm – 100 cm dlouhé 15-20 metrů se ukládají v hloubce od 2-3 metrů. V našem okolí je potrubí vedeno směrem od Rapotic přes jakubovská pole a dotýká se našeho katastru v místě, kde se vlévá potok, tekoucí od Helek přes Příčnou a Okrajky do Chvojnice. Mezi obcemi Hluboké a Lhoticemi je vybudovaná přečerpávající stanice plynu. Stanice bude potřebnou vodu odebírat z potoka Chvojnice. Naše kanalisace má spád do zmíněného potoka, který nesmí být znečišťován hnilobnými látkami, fekáliemi apod. Z toho důvodu nesmějí být na kanalisaci zapojeny splachovací záchody, resp. močůvkové stoky a proto naši kanalisaci nutno považovat jako dešťovou.“

Citováno z obecní kroniky paní kronikářky Idy Hemalové, strana 121-123


Informace o stavu připravovaných a rozpracovaných projektů v oblasti stavební
Zastupitelstvo obce v oblasti stavební má rozpracované a připravuje následující projekty:

a) revitalizace obecního rybníku ve „Žďárech“ V současné době je zadáno zpracování projektové dokumentace na odbahnění a provedení nezbytných úprav rybníku. Projekt zpracovává fa VH-Atelier. Cílem projektu je připravit obnovu rybníku tak, aby opět sloužil k rekreaci a současně byly zabezpečeny stanovené podmínky pro ochranu přírody. Předmětem projektu je zpracování dokumentace, projednání dokumentace s orgány státní správy, vydání vodoprávního rozhodnutí a žádost o dotaci na realizaci.

b) příprava podkladů na zajištění provedení opravy polní cesty „Za humny“ Vzhledem k tomu, že stávající cesta dle evidence KN neexistuje (celý pozemek je veden v KN jako orná půda) bylo provedeno nové zaměření pozemku a cesty, zpracování geodetické mapy a KN bude požádán o provedení zápisu změny. Tímto je vytvořen první krok k zahájení vlastní přípravy na opravu cesty.

c) příprava na znovu podání žádosti o dotaci na půdní vestavbu objektu OÚ.

d) zastupitelstvo obce se snaží prosadit dlouhodobě odkládané zahájení pozemkových úprav

e) v rámci „Svazku obcí“ se obec podílí na přípravě výstavby splaškové kanalizace a ČOV

f) je připraveno a finančně zajištěno provedení opravy veřejného osvětlení, které bylo značně poškozeno po loňském krupobití.

Oldřich Polehla, předseda stavební komise


Zápis do školky

Ředitelka MŠ pí. Leitnerová vyhlásila zápis dětí do školky pro školní rok 2010/2011. Ten proběhl 22. dubna v odpoledních hodinách v budově MŠ. Zápisu se zúčastnilo sedm dětí. Věříme, že takový zájem o naši školku bude nadále přetrvávat. 16. března schválilo zastupitelstvo obce žádost pí. ředitelky MŠ o převod hospodářského výsledku za rok 2009 ve výši 17.688,15 Kč do fondu rezerv a rozvoje na nákup nového nábytku do třídy školky. 19. května zastupitelstvo obce schválilo navýšení počtu dětí pro školní rok 2010/2011 z 25 dětí na 28.


Pálení čarodějnic

30. dubna proběhla tradičně jako každý rok akce na hřišti ve Žďárech, kterou bylo pálení čarodějnic. Je vidět, že tato akce má v Újezdě své místo. Scházejí se zde nejen místní obyvatelé, ale přicházejí i „přespolní“. I přes to, jaké vládlo letošním jarem počasí, se tato akce zdařila.


Studánky

Občanské sdružení „Újezdské studánky“ uspořádalo v sobotu 29. května v odpoledních hodinách kulturní akci při „otvírání Maťovy studánky“. Poděkování zejména patří p. Zdeňku Matouškovi ( Maťa – trempská přezdívka ), který o studánku a její okolí pečuje od začátku sedmdesátých let minulého století a celou akci připravil. Děkujeme újezdskému rodákovi p. Janu Dudovi ze přípravu a provázení programem ve kterém účinkoval i s jeho bratrem Františkem. Dále vystoupily újezdské děti z MŠ a ZŠ, které vzorně připravila paní ředitelka Leitnerová, zazpívala pí. Julie Raitmajerová z Náměště nad Oslavou a hudebníci z brněnských trempských osad. Toto kulturní vystoupení bylo jedno z nejzdařilejších, které se za poslední roky v obci uskutečnilo. V případě této akce by bylo pěkné udržet v ní tradici. Vzhledem k celkové velké propagaci akce i přes nepřízeň počasí se dostavili zejména lidé ze širokého okolí.


Setkání seniorů

Mikroregion Kahan uspořádal 4. června v kulturním domě v Říčanech „setkání seniorů“. Z naší obce se zúčastnilo 6 seniorek, které byly s tímto setkáním nad míru spokojeny. Tanec a zábavní program byl samozřejmostí.

Péče o vzhled a pořádek v obci
Pro občany byl uspořádán svoz objemného odpadu z domácností ( cca 5.600,- Kč ) a dne 10. června proběhl v naší obci svoz nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení ( ca 13.000,- Kč ). Určitě jste si všimli, že obec navýšila počet kontejnerů na tříděný odpad, chtěli bychom tím přispět ke zlepšení pořádku před prodejnou smíšeného zboží.


Den dětí

12. června uspořádala obec tradiční den dětí. Pro přítomné občánky byl připraven skákací hrad, který zapůjčila fy. E-ON. Dále se děti mohly vyřádit ve sportovních disciplínách, jako skákání v pytli, lovení rybiček, hod míčkem, hod kroužkem, chůze na chůdách a opičí dráha. V tento den nám počasí přálo až moc, vysoké teploty se projevily na obličejích dětí – celé znavené a splavené potem, ale se zářícím úsměvem, což je to nejlepší ocenění. Tímto bychom chtěli poděkovat sponzorům, kteří se podíleli na zajištění programu – Mikroregion Kahan, E-ON, SDH Újezd , TJ Sokol, Tesařství František Toman. Velký dík patří také členkám TJ Sokol Újezd, které ochotně pomáhaly při přípravě samotných soutěží.


Výjezd hasičů

Při jedné z červnových bouřek byli povoláni členové zásahové jednotky z naší obce k odstranění padlého stromu mezi obcemi Zbraslav a Újezd. Jsme rádi, že měli možnost výjezdu, i když se nejednalo o závažnou a nebezpečnou akci.


Den hudby

18. června byl uspořádán v naší obci tradiční DEN HUDBY. Tentokráte ( skoro jako každý rok ) k nám počasí moc milé nebylo – opět přišel déšť. Proto se celá akce přesunula do Hospůdky Na Návsi. Díky již zmiňovanému počasí nebyla účast tak velká, přesto se všichni bavili velmi dobře. K poslechu a tanci hrála Malá Doubravěnka pana Jana Víta.


Cvičení

18. června byl uspořádán v naší obci tradiční DEN HUDBY. Tentokráte ( skoro jako každý rok ) k nám počasí moc milé nebylo – opět přišel déšť. Proto se celá akce přesunula do Hospůdky Na Návsi. Díky již zmiňovanému počasí nebyla účast tak velká, přesto se všichni bavili velmi dobře. K poslechu a tanci hrála Malá Doubravěnka pana Jana Víta.

Na námi pořádané a výše zmiňované akce byl upozorněn Mikroregion Kahan, který nechal tyto akce natočit do měsíčníku Mikroregionu. V květnovém čísle můžete shlédnout příspěvek k „otevírání Maťovy studánky“. V červnovém vydání najdete veselící se děti ve Žďárech ze dne dětí a příjemnou zábavu ze dne hudby. DVD bude k zapůjčení na obecním úřadě.

Tyto příspěvky budou použity i na DVD, které objednal Obecní úřad, kde najdete historii i současnost obce. DVD pro nás zpracovává Fa Regionkamera, p. Kamil Horký. DVD vyjde během ledna 2011 a obec je bude distribuovat do každé domácnosti po jednom kuse.

Jitka Černá, předsedkyně finančního výboru


Povinná výměna řidičských průkazů

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2010. Co musím mít s sebou ? platný doklad totožnosti, jednu fotografii 3,5 x 4,50cm, řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kolik mě to bude stát? povinná výměna je osvobozena od poplatku
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP? ? na pracovišti úřadu obce s rozšířenou působností, dle místa trvalého pobytu ( Rosice )
Kdy mě bude vydán nový ŘP? nejpozději do 20 dnů od podání žádosti
Více na: www.vymentesiridicak.cz


Mimořádné úřední hodiny pro vyřízení cestovního pasu

Odbor vnitřní správy MěÚ Rosice oznamuje, že z důvodu nadměrného zatížení úseku cestovních pasů v letních měsících,budou mimořádně v období do 1.6.2010 do 31.8.2010 navýšeny úřední hodiny na přepážce cestovních pasů a to :
 

Pondělí: 8.00-11.30, 12.30-17.00 hodin

Úterý: 8.00-11.30, 12.30-13.30 hodin

Středa: 8.00-11.30, 12.30-17.00 hodin


Podrobné výsledky voleb do PS Parlamentu ČR konané dne 28. a 29. května v naší obci

Strana hlasů procent
ČSSD 29 19,07
KSČM 27 17,76
TOP 09 22 14,47
KDU-ČSL 22 14,47
ODS 18 11,84
VV 11 7,23
SPOZ 9 5,92
DSSS 8 5,26
M 2 1,31
PB 2 1,31
STOP 1 0,65
Suverenita 1 0,65
Celková účast 70 % voličů.

 

Marta Andrlíková, zapisovatelka
okrskové volební komise


Lékařská služba první pomoci, lékárenská pohotovostní služba Brno a Ivančice pro rok 2010

Brno všední den víkendy/svátky
Úrazová nemocnice v Brně 545 538 538,545 538 426,545 538 416  Brno, Ponávka 6 LSPP pro dospělé 17.00 – 07.00 nepřetržitě
služba ohledání zemřelých pro okres Brno-město a Brno-venkov 17.00 – 07.00 nepřetržitě
545 538 421 LSPP stomatologická 17.00 – 07.00 nepřetržitě
Fakultní nemocnice Brno Pracoviště dětské medicíny 532 234 935 Brno, Černopolní 9 LSPP pro děti a dorost 17.00 – 07.00 nepřetržitě
K.E.I.pharma, s.r.o. Lékárna a prodejna zdravotnických potřeb Koliště 545 424 811 Brno, Koliště 47 lékárenská pohotovostní služba nepřetržitě nepřetržitě

 

Ivančice
Nemocnice Ivančice, p.o. 546 439 630 Ivančice, Široká 16 LSPP pro dospělé 17.00 – 22.00 08.00 – 20.00

Žádost o spolupráci

Vzhledem k tomu, že se v poslední době v obci vyskytly časté krádeže nafty, žádáme občany o obezřetnost. V případě, že si všimnete něčeho neobvyklého, podejte prosím informace na obecním úřadě nebo přímo na Policii ČR. Děkujeme.