1. díl rok 2011

1. díl rok 2011

Zprávy z radnice č.1/2011
Vydává Obecní úřad Újezd u Rosic

Vážení spoluobčané,

Přicházíme za Vámi s prvním číslem čtvrtletníku „Zpráv z radnice“ v tomto roce. Chtěli bychom tak plynule navázat na události v naší obci z konce minulého roku a přiblížit dění na radnici a na vsi začátkem roku 2011. Především v prosinci 2010 se uskutečnilo hned několik zdařilých akcí: Mikulášská nadílka, výstava betlémů a rozsvícení vánočního stromku.
Nesmíme zapomenout také na vydařený první ročník „koláčkobraní“. Tato aktivita spadá do dílny nápadů paní Jitky Černé a provozovatelky Hospůdky Na Návsi. Můžeme sem zařadit i událost, která se uskutečnila v únoru 2011 „První společenský ples“. V prostředí hospůdky dost odvážný počin s kladnou odezvou všech zúčastněných párů. Navíc se připravuje i první ročník „pomazánkobraní“, vice v rubrice „zveme Vás“. Tyto aktivity pomáhají všem lidem v obci, kteří se chtějí bavit a nebo ukázat své kulinářské umění, přečkat zimní čas-nečas. Díky za ně!

V roce 2011 se zastupitelé sešli celkem čtyřikrát na pracovních zasedáních a uskutečnila se dvě veřejná zasedání. Se závěry usnesení jsou občané pravidelně informováni na internetových stránkách obce www.ujezdurosic.cz
 

Starosta obce se pravidelně jednou měsíčně účastní jednání Mikroregionu Kahan a Mikroregionu Chvojnice. Oba tyto svazky sdružují po 13 obcích. Ve vedení Kahanu stojí starosta Zastávky RNDr. Petr Pospíšil a jednatelem je Ing. Jaroslav Bohanes. Mikroregion Chvojnice má ve svém vedení Ing. Emila Dračku, starostu Kralic, a jednatelkou byla poprvé zvolena pí. Marie Svobodová, starostka obce Hluboké. Dalším jednáním pro statutární zástupce obcí byla valná hromada Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicka a Rosicka, dále pak setkání starostů v Rosicích v nově otevřeném kulturním centru na zámku a dne 17.2. valná hromada Energoregionu 2020 v Hrotovicích. Pochopitelně se starosta účastní jednání starostů okresu Brno-venkov, pořádaném KÚ Jihomoravského kraje.

Závěrem roku 2010 bylo na OÚ provedeno výběrové řízení na zhotovitele stavby „kanalizace a ČOV obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic“ . Toto výběrové řízení prováděla odborná firma z Českých Budějovic. V únoru roku 2011 provedlo předsednictvo Svazku výběrové řízení na technický dozor a bezpečnost práce pro celou stavbu. Každá obec zvlášť pak provede své výběrové řízení na peněžní ústav u kterého si zajistí finanční dokrytí stavby po obdržení dotace.

Co nás čeká? Bude provedena výměna kopule na kapličce, poškozené předloňskými kroupami. Dále připravujeme úpravu parku před školkou, tato akce je závislá na dotaci z KÚ JMK. Pozastavila se příprava projektu „úpravy rybníka ve Žďárech“ – ne naší vinou. O dalších aktivitách v naší obci Vás budeme nadále informovat formou zpravodajů a především na veřejných zasedáních zastupitelstva a internetových stránkách obce.

Váš starosta


Informace obecního úřadu

 • Poplatek za svoz odpadu pro rok 2011 činí 390,- Kč /osobu a nebo rekreační objekt.
 • Poplatek je splatný ke dni 30. 6. 2011. 
 • Poplatek za psa na rok 2011 činí 60,- Kč, je splatný ke dni 30. 6. 2011. 
 • Cena vodného a stočného na rok 2011:  1.000 litrů vody – vodné s DPH 35,42 Kč, stočné s DPH 37,73 Kč
 • 9. června 2011 se uskuteční v obci svoz nebezpečného odpadu.

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

Novinky sčítání lidu 2011

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
 

 • Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
 • Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
 • Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
 • Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
 • Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
 • V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Na podzim 2010 se ve školách v celé republice uskutečnilo tzv. Minisčítání, ve kterém si mohli žáci a studenti zábavnou formou vyzkoušet práci se statistickými daty a také zjistit, jak jsou tyto údaje užitečné a zajímavé.


Základní termíny sčítání lidu

26. února 2011
Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.
26. března 2011

 • V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
 • Internet
 • Předání sčítacímu komisaři
 • Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

Informace ČSÚ


Informace pro občany – nový předpis o požární bezpečnosti

Nový předpis o požární bezpečnosti počítá s větší odpovědností majitelů nemovitosti. Každý komín, který je připojený k funkčnímu kotli na vytápění, musí od ledna 2011 alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Říká to nový předpis o požární bezpečnosti. Týká se to rodinných a bytových domů, ale také chat a chalup. Zatímco doteď kominík při čištění vystavil jen stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole. Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového předpisu. Kvůli vyplňování dokumentu se čištění prodraží ročně o stovky korun. Tomu, kdo dokument nebude mít a vyhoří kvůli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25 tisíc korun. Hasiči budou postih posuzovat individuálně. Navíc hrozí, že pojišťovna neproplatí škodu. Podrobnější informace získáte ve Sbírce zákonů 91/2010 – částka 34.


Obecní knihovna

Obecní knihovna tímto chce seznámit naše občany s provozem a půjčováním knih. Po provedené revizi Městskou knihovnou v Kuřimi je celkem v knihovně 2432 svazků. V roce 2009 a 2010 bylo zakoupeno 112 svazků, takže celkem má knihovna 2547 knih. Revizí knihovnou Kuřim bylo 441 svazků vyřazeno. Knihy jsou nově obaleny do fólie a oštítkovány. Z celkového počtu knih je 550 určených pro mládež a 229 naučných pro dospělé. Návštěvnost mládeže je bohužel velmi malá – pouze povinná četba. Knihy si převážně půjčují ženy – důchodkyně. Vybírat se dá ze svazků Vlasty Javořické, Vlasty Pittnerové, Daniely Stell, Zdeny Frýbové, Ludmily Vaňkové, Magdy Váňové a dalších spisovatelů.

Vybrat si mohou i milovníci historie, detektivek a dalšího žánru. Máme možnost i využití výměnného fondu z knihovny Kuřim. Jsou to převážně nové knihy, které v obecní knihovně nejsou. Knihy pravidelně chodí půjčovat 20 čtenářů. Půjčování knih je každé úterý od 16-17 hodin. Poplatek za půjčování činní 30,- Kč za rok a vybírá se vždy začátkem roku. Věříme, že tato kratičká informace Vás zaujme a přijdete nezávazně knihovnu navštívit, popřípadě začnete s pravidelnými návštěvami.

Marta Rybníčková, knihovnice


Mateřská škola

K 1. září 2010 nastoupilo do mateřské školy 28 dětí z toho 9 dětí újezdských, 12 dětí ze Stanovišť, 5 dětí z Hlubokého, 1 dítě ze Zbraslavi a 1 dítě z Lesního Jakubova.

I v tomto roce pokračujeme v realizaci Školního vzdělávacího programu „Život kolem nás“, kdy se snažíme dětem přiblížit nové poznatky o okolním světě. Ve vzdělávacím procesu má naše mateřská škola jednu novinku. Paní učitelka Jochová začala skupinu nejstarších dětí seznamovat s cizím jazykem – angličtinou. Děti seznamování baví a naučily se již řadu slovíček, frází, říkanek i písniček.

Navštívili jsme také několik divadelních představení v podání divadélka z Hodonína v MŠ Zbraslav:
„Medvídek, krteček a jejich přátelé“, „Vánoční pohádka“, „Krtek a čaroděj Honzíček“.

I když nás v listopadu a prosinci postihla epidemie planých neštovic, děti nepřišly o Mikulášskou nadílku a rodiče o předvánoční vystoupení svých dětí. Krátké vánoční pásmo přednesly újezdské děti i při vánočním setkání starších spoluobčanů.

Nyní máme za sebou první polovinu roku, ve které se děti seznámily se spoustou nových poznatků. I v druhé polovině školního roku nás čeká hodně zajímavých příležitostí se něco nového naučit a pobavit se – maškarní karneval, divadelní představení, výlety, apod.

V měsíci dubnu proběhne v mateřské škole zápis nových dětí na školní rok 2011/2012 podle těchto přijímacích kritérií:

 1. Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího roku
 2. Zaměstnanost rodičů
 3. Místní příslušnost – trvalý pobyt dítěte v obci Újezd u Rosic
 4. Pravidelná celodenní docházka do mateřské školy
 5. Dosažení 4 let věku dítěte k 1. září daného kalendářní roku
 6. Délka docházky nejvýše 4 hod. denně
 7. V mateřské škole se již vzdělává sourozenec


Přesné datum zápisu do MŠ Újezd u Rosic bude oznámeno počátkem dubna.
 

Marcela Leitnerová, ředitelka MŠ


Další informace

Tříkrálová sbírka 2011 ve farnosti Zbraslav :
Ludvíkov 2.850,- Kč
Újezd 9.482,- Kč
Stanoviště 13.876,- Kč
Zbraslav 40.892,- Kč
Celkem: 67.100,- Kč
 

DVD Újezd u Rosic 2010 – obec má zpracované DVD o obci a akcích, které se během roku 2010 pořádaly. DVD bude poskytováno bezplatně na každé číslo popisné, ve kterém jsou přihlášeni občané k trvalému pobytu a vyzvednou si je můžete v úředních hodinách na OÚ. Chalupáři a ostatní zájemci si mohou DVD zakoupit na obci za 50,- Kč.


Rozpočet obce Újezd u Rosic na rok 2011

1, příjmy:

 • Daňové příjmy: 2.000.000,-Kč
 • Správní poplatky: 5.000,-
 • Poplatky za svoz komunálního odpadu: 102.000,-
 • Poplatky za psy: 4.500,-
 • Užívání veřejného prostranství: 3.000,-
 • Hlášení místního rozhlasu: 1.000,-
 • Pronájem obecního bytu v MŠ: 24.000,-
 • Pronájem nebytových prostor - obchod, sklad: 24.000,-
 • Příjmy z činnosti OÚ: 5.000,-
 • Příjmy z úroků a dividend: 70.000,-
 • Příjmy z činností obecní knihovny: 1.000,-
 • Dotace z KÚ JMK: 113.000,-
 • Příjmy z pronájmu pozemků: 10.000,-
 • Příspěvky od obcí na MŠ: 13.600,-
 • FRR z minulých let (pol. 8115): -62.400,-

Příjmy celkem: 2.313.700,-

 

2, výdaje:

 • Příspěvek MŠ: 220.000,-
 • Příspěvek ZŠ Zbraslav: 28.400,-
 • Ostatní zál. pozemních komunikací - údržba silnic v zimě: 40.000,-
 • Kulturní komise – dary, kulturní akce: 50.000,-
 • Veřejné osvětlení provoz a oprava: 80.000,-
 • Svoz komunálního odpadu: 130.000,-
 • Nebezpečný odpad: 15.000,-
 • Svoz ostatního odpadu: 25.000,-
 • Likvidace klíněnky, životní prostředí , péče o vzhled obcí a veř.zeleň: 90.000,-
 • Zastupitelstvo obce: 370.000,-
 • Činnost OÚ: 701.600,-
 • Opravy a udržování nebytových prostor, revize elektroinstalace: 40.000,-
 • Provoz obecní knihovny: 25.000,-
 • Vybavení zásahové jednotky SDH: 40.000,-
 • Příspěvek MHJ SDH: 10.000,-
 • Příspěvek TJ Sokol: 15.000,-
 • Příspěvek na integrovanou dopravu: 24.000,-
 • Kom.služby a územní rozvoj, veřejně pros. práce: 20.000,-
 • ČOV a kanalizace – příspěvek Svazku: 300.000,-
 • Finanční vypořádání s KÚ: 14.300,-
 • Příspěvek na lékařskou službu první pomoci: 5.000,-
 • Dokončení projektové dokumentace na rybník: 40.000,-
 • Občanské sdružení Újezdské studánky: 2.000,-
 • Oprava kapličky: 30.000,-

Výdaje celkem : 2.313.700,-

Rozpočet byl schválen ZO dne 22.2.2011

Marta Andrlíková, účetní OÚ


Zveme Vás :

Dne 26. února od 17.00 hodin proběhne v Hospůdce na Návsi ochutnávka pomazánek v doprovodu výstavy prací dětí z kroužku Šikovné ručičky. Děti zde ukážou své výtvory, které sami (za malého přispění maminek) vytvořily. Tyto lze pak zakoupit za symbolickou cenu 10,--Kč/kus. Penízky vybrané touto cestou půjdou na materiál pro další tvoření. Děti samy jsou zvědavé, jak se jejich výtvory budou líbit. Kroužek funguje od začátku školního roku a malí šikulové se těší na každé další pondělí, kdy vyrábí vždy něco nového. Také se můžete těšit na soutěžní vzorky pomazánek různého typu a na všechny ochutnávající. Možnost s účastí max. 4 druhů pomazánek ne jednoho účastníka, od každé 40 kousků tvaru „jednohubka“. Nejlépe oceněné pomazánky získají ohodnocení. Vstupné 20,- Kč, soutěžící zdarma. Těší se na Vás Jitka Černá a Hospůdka na Návsi. :- ))))


Co nového u hasičů

Sbor Moravské hasičské jednoty dává široké veřejnosti k nahlédnutí a také posouzení svou činnost v období listopad 2010 až únor 2011. Závěr roku proběhl ve znamení dvou akcí v činnosti sboru, a to především pořádání již 4. ročníku hasičské zabíjačky. Akce byla zdařilá a chutná, to mohou potvrdit mnozí zájemnic o voňavé a chutné výrobky. Omlouváme se všem, na které se nedostalo.
Tradičně na Mikuláše, nebo v krátkém předstihu hodnotí hasiči svou celoroční činnost na výroční schůzi. Ohodnoceni za příkladnou práci byli i ti členové HS, kteří věnovali činnosti sboru mnoho hodin ze svého volného času. I tentokrát se výroční schůze hasičů časově střetla s dalšími akcemi pořádanými OÚ. A protože i hasiči mají děti nebo vnoučata na Mikulášské besídce a chtějí se zúčastnit, uvažuje výbor MHJ o změně termínu výročníčlenské schůze. V letošním roce připravujeme I. kolo v požárním sportu tradičně ve Žďárech. Tentokráte je termín 16.-.17.4.2011, posunut z důvodů souběhu dalších akcí pořádaných prezidiem MHJ. Zásahová jednotka byla vybavena plovoucím čerpadlem o výkonu 1300 l / min. Toto je určeno pro doplńování cisteren nebo odčerpávání vody ve volném prostranství. Při zakoupení čerpadla byla využita dotace JMK ve výši 30.000,- Kč.

Milan Dobrovolný, velitel ZJ


Dětský karneval

Dne 19.února proběhl v místní hospůdce Dětský karneval. Děti si zatančily, zacvičily a zasoutěžily. Nebyly to ale jen děti s rodiči, kdo se přišel podívat a kulturně se vyžít. Na maškarní zavítali i ostatní občané naší obce a věřím, že i ti se dobře bavili. Vzhledem k tomu, že tuto akci nepořádala žádná z místních organizací, ale já jako fyzická osoba, chtěla bych všem zúčastněným poděkovat za pochopení, že vstupné platili všichni z toho důvodu, abychom dali dohromady finance na odměny dětem při všech soutěžích. Velké dík patří paní Krausové, která byla ochotná bezplatně propůjčit prostory Hospůdky a také věnovala některé z výher. Odpoledne se vydařilo, myslím, velice dobře. Úsměvy dětí na jejich tvářičkách mluvily za vše.
Také cvičení matek s dětmi je v oblibě. Nyní v zimních měsících jsou sice řady prořídlé díky nemocem, které neustále řádí, ale stále je s kým cvičit a skotačit. Brzy se na nás usměje jaro a nebude od věci vyrazit ven za přírodou a cvičit přímo venku.

Jitka Černá

 

A závěrem
Zastupitelstvo obce děkuje občanům za úklid sněhu na chodnících.