1. díl rok 2010

1. díl rok 2010

Mladá generace má pocit,
že s ní přichází lepší svět
a stará garda má pocit,
že s ní ten lepší svět odchází.
Karel Čapek


Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do rukou první číslo našeho zpravodaje „ Zprávy z radnice“ v roce 2010. Chceme Vás nadále informovat o dění v naší obci o tom, co se událo a co připravujeme. Do tohoto čísla mimo jiné zařazujeme akce, které se v Újezdě během roku budou konat.

V lednu 2010 začal platit tzv.“chodníkový zákon“, a to znamená, že odpovědnost za úklid chodníků ve vlastnictví obce nese obec. Obce rozhodně z letošní nebývalé nadílky sněhu radost neměly, a přesto v mnoha obcích žádná viditelná změna oproti minulému roku nenastala.Lidé si před domem uklízejí sami. Plně souhlasím se slovy místostarosty Ostravy-jih, p. Miklase: „historická a veřejně přijímaná morální odpovědnost občanů za úklid před vlastním domem je zde již od dob Rakouska Uherska a pevně věřím, že jedním špatným zákonem nezmizí“. A proto touto cestou děkuji všem spoluobčanům, kteří se na odklízení sněhu podíleli.

Helena Malá, starostka obce


Zavzpomínání na vánoce 2009

 

Dřevěný betlém u kapličky

Dřevěný betlém u kapličky

Vánoční stromeček téměř bez sněhu

Vánoční stromeček téměř bez sněhu

Dřevěný betlém u kapličky

Dřevěný betlém u kapličky

 

Vánoční stromeček téměř bez sněhu

Vánoční stromeček téměř bez sněhu

Vzhledem k tomu, že se v obci plánuje výstavba kanalizace a ČOV a neustále se množí dotazy občanů, přinášíme Vám odpovědi na některé Vaše dotazy .


Vážení občané,

rád bych vás informoval o současném stavu přípravy na vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v aglomerací obcí Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic. Všem vám je známo, že tato akce byla připravována několik let Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Vzhledem k tomu, že dlouhodobá příprava akce nepřinesla žádné výsledky, obce Hluboké, Krokočín a Újezd u Rosic vytvořily Svazek obcí jehož cílem a náplní je zabezpečit vybudování splaškové kanalizace v těchto obcích a společné ČOV a následné provozování těchto zařízení.


Jaký je stav přípravy a postupu prací?

Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení, vydáno uzemní rozhodnutí, je zpracováno polohopisné a výškopisné zaměření trasy kanalizace. Svazek obcí požádal Ministerstvo zemědělství o přidělení dotace, žádost byla přijata. V současné době probíhá příprava zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní povolení a zpracování zadávací projektové dokumentace.

Vybudování splaškové kanalizace a ČOV vnímáme jako stavbu, která bude sloužit nejen široké veřejnosti, ale bude také sloužit i budoucím generacím. Tato stavba zajistí ochranu životního prostředí a ochranu kvality podzemní vody, kterou mnozí z nás používají ve vlastních studnách. Výstavba tohoto vodního díla je ojedinělou investicí v historií obcí Svazku. Jedná se o celkovou hodnotu díla cca 113 mil.Kč.

Každého však zajímají jiná čísla, čísla která představují cenu stočného. Cena stočného bude vycházet z počtu napojených ekvivalentních obyvatel (EO). Výše stočného vychází z finanční rozvahy , která byla zpracována při přípravě žádosti o dotaci. Výše stočného vychází v naší obci na 17,00Kč/m3. Možná se bude někomu zdát tato částka vysoká, ale porovnáním s jinými provozovateli kanalizací a ČOV je to poměrně málo. Svazek obcí bude po ukončení výstavby provozovatelem kanalizační sítě a ČOV, čímž je zaručen minimální nárůst cen a ceny porostou pouze v případě nárůstu ceny energií a zákonem stanoveného fondu oprav.


Jakým způsobem se bude určovat množství vypouštěných odpadních vod?

Vzhledem k tomu, že značná část domácnosti v obci má kombinovaný způsob dodávky vody tj. obecní vodovod a vlastní zdroj, nebude prováděno měření, ale množství vypouštěné odpadní vody bude stanoveno výpočtem na základě norem a vyhlášek.

Nyní bych vám chtěl přiblížit finanční náročnost vypouštění a čištění odpadních vod.

V naší obci mohou být zákoně likvidovány odpadní vody vypuštěním do splaškové kanalizace nebo jejich jímáním v nepropustných bezodtokových jímkách s následnou likvidací.

Domácnost, která bude mít možnost se napojit na splaškovou kanalizaci, ale nenapojí se na kanalizační řád , bude dle zákona muset dokladovat způsob likvidace odpadních vod, tj. v případě jímky dokladem o vyvážení. Náklady spojené s vývozem a likvidaci nejsou zanedbatelné.

Uvedu modelový příklad: vlastníte jímku na vyvážení o kapacitě 3m3. Dle normy činí produkce odpadní vody na osobu a den 100 l. U 4 členné domácnosti je to 400 l za den, to znamená jímka o kapacitě 3m3 bude naplněna za necelých 8 dní. Vyvezení jednoho fekálního vozu 3m3 na ČOV v současné době stojí cca 1 500,00 Kč vč.DPH a dopravy. Vyvezení 4x za měsíc je 6000,00 Kč, což je ročně 72 000,00 Kč. Tyto částky jsou pouze orientační(zprůměrovaná zjištění ). Doklady o vyvážení musí byt uchovávány po dobu dvou roku a na základě výzvy předloženy orgánům ŽP a ČIŽP. Řekněme si však upřímně. Kolik domácnosti dnes likviduje odpadní vody dle platné právní normy. Odpověď je velmi jednoduchá. Ani jedna domácnost nepostupuje podle zákona a ti, kteří si toto myslí jsou na omylu.

Nyní si ukážeme jaké jsou náklady na likvidaci odpadních vod při napojení na splaškovou kanalizaci. Čtyř členná domácnost vyprodukuje 12m3 odpadní vody za měsíc, za rok je to 144m3. Při ceně stočného 17,00 Kč/m3 vyjde likvidace odpadních vod na 2 448,00 Kč ročně bez jakýchkoliv dalších starostí s vývozem a údržbou jímky. Ještě jednou uvádím, že částky jednotlivých nákladů nelze brát jako přesné, ale mají vykreslit modelovou situaci, která vychází z normy.

Ve zkratce jsem se vám pokusil přiblížit co pro nás tato investiční akce znamená. Máme reálný předpoklad pro získání dotačních peněz na odkanalizování a výstavbu ČOV. Tlak na dodržování zákonitosti v likvidaci odpadních vod bude neustále narůstat a po roce 2013 bude získání dotačních prostředků stále obtížnější. Faktem zůstane to, že po roce 2013 žádná obec nedosáhne na dotaci ve výši 80% (tak jak máme příslib), pokud vůbec budou ještě nějaké dotační tituly vypsány.

Stavba, jejíž zahájení předpokládáme v letošním roce prověří i morální odolnost nás všech, neboť půjde o stavbu velkého rozsahu, budou rozkopány komunikace, chodníky a pozemky. Bude docházet k vysoké prašnosti, hlučnosti, vzájemné nervozitě, ale věřím, že všichni společně se zasadíme o to, aby dílo bylo zhotoveno a sloužilo nám všem.

V případě jakýchkoliv dotazů vám rádi odpovíme na OÚ.

Další informace budou postupně zveřejňovány.

Oldřich Polehla-člen
zastupitelstva obce


Ze zprávy Policie ČR o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě za rok 2009:

„Z počtu 581 trestných činů ( dále jen TČ ) bylo na území obce zaznamenáno 8 TČ, kdy u 4 případů se doposud nepodařilo zjistit pachatele, u dalších 3 TČ je pachatel zjištěn, kdy jeden z případů byl dopravní nehodou se smrtelným zraněním. V jednom případě se jednalo o sebevraždu, kde nebylo shledáno cizí zavinění. Z jiného hlediska statistiky vyplývá, že u 2 skutků byl útok směřován proti veřejnému zájmu a osobním svobodám : 1 x vydírání, 1 x fyzické napadení. Další 4 TČ směřovaly proti majetku : 1 x vloupání do rekreačního objektu, 1 x vloupání do nákladního automobilu, 1 x vloupání do bufetu a 1 x odcizení finanční hotovosti. Z celkového počtu 13 přestupků, evidovaných na území obce zůstal jeden neobjasněný, u zbylých 12 přestupků jsou pachatelé zjištěni. Dále ze statistiky vyplynulo , že v 10 přestupcích bylo narušeno občanské soužití, kdy k tomuto valnou měrou přispělo osazenstvo ubytované v Kynologickém klubu u Zbraslavi. Tento areál totiž katastrálně náleží Újezdu. Jeden přestupek byl veden proti majetku, zbývající dva byly přestupky v dopravě, přičemž jeden byl řešen blokovou pokutou na místě nezaplacenou a druhý byl oznámen na Odbor dopravy na MěÚ Rosice, poněvadž řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu. Statistika dopravní nehodovosti není rozebrána detailně na jednotlivé obce, takže nejsou k dispozici žádné konkrétní údaje pro obec Újezd. Dopravní značení je dobré, problémovým místem je však stále pozemní komunikace vedoucí z Újezdu do obce Hluboké, kdy řidiči často podcení poměrně úzkou vozovku a zatáčky, ve kterých zejména v zimních měsících se jen těžko míjí s protijedoucími vozidly. Stejně tak i v úseku pozemní komunikace vedoucí ze Zbraslavi do Újezdu je před obcí nebezpečná levotočivá zatáčka, kde se již v minulosti stala nejedna dopravní nehoda. Velmi častým jevem je i kolize s lesní zvěří, která často přes vozovku přebíhá“.

 

Plánované akce obce v roce 2010 – Zveme Vás

Duben:

SDH – běr železného šrotu, 17. a 18. 4. I.kolo v požárním sportu ve Žďárech

Humanitární sbírka starého ošacení – bude upřesněno

Červen:

12.6.2010 den dětí ve spolupráci OÚ, SDH a TJ Sokol

10.6. svoz nebezpečného odpadu

18.6. den hudby v 18.00 hodin – OÚ

Červenec:

3.7. zábava ve Žďárech – SDH

Srpen:

21.8. zábava ve Žďárech – SDH

Září:

zájezd za kulturou – SDH

Říjen:

3.10. pouťová zábava – SDH

Prosinec:

výroční členská schůze SDH, mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromku

10.12. vánoční posezení s důchodci – OÚ ( podrobnější informace budou během roku upřesňovány )

Ostatní akce v roce 2010 – kynologický klub

17. a 18. 4. Mezinárodní prodejní výstava ( burza ) minerálů kulturní středisko v Oslavanech

28.5 - 30.5. klubová výstava ATK, bonitace ATK ( erdelteriéři ) – kynologický areá

 5.6.-6.6 klubová výstava Selection Briard klub ČR – kynologický areál

12.6.-13.6. víkend tibetských plemen ( stih-tzu ) – kynologický areál

18.6.-19.6. bonitace, večerní posezení,klub výstava – kynologický areál

26.6.-27.6. výstava OS německých ovčáků, bonitace – kynologický areál

20.8.-21.8. klubová výstava německých dog, ubytování, společenský večer – kynologický areál 3.9.-5.9. klubová a speciální výstava KRaAOP – kynologický areál

11.9.-12.9. SHIBA KLUB ČR – kynologický areál

17.9.-19.9. mezinárodní mistrovství mládeže ČKNO – kynologický areál Mistrovství MSKS – kynologický areál, termín bude upřesněn


Další informace pro občany

  • Poplatek za svoz PDO na rok 2010 činní 380,- Kč na osobu trvale hlášenou v obci a nebo objekt určený k rekreaci. Poplatek je splatný do 31.5.2010
  • Poplatek za psa pro rok 2010 činní 60,- Kč za prvního psa, 90,- Kč za dalšího. Poplatek je splatný do 31.5.2010
  • Pro lepší orientaci po obci žádáme občany, aby si na domy přidělali čísla popisná. Na tuto situaci nás upozorňují pracovníci E-ONU, JMP, České pošty.
  • Vzhledem k tomu, že občas slýcháme od občanů, že není slyšet hlášení MR, budeme se snažit důležité informace umísťovat na nástěnce u obchodu.

Poděkování

ZO děkuje mládeži obce za organizaci akce „ostatky 2010“ , kdy si všechny potřebné záležitosti zajišťovali sami. Věříme, že se tato tradice opět oživí a bude jen a jen vzkvétat.

Touto cestou bych chtěla poděkovat TJ Sokol Újezd, která zakoupila pro své „cvičenky“ další sportovní vybavení, pro rozšíření sportovních možností. Proto neváhejte a přidejte se i Vy, a využijte sportovní možnosti v naší obci. Jste všechny srdečně vítány.


Jitka Černá

 

Újezdské ženy také děkují Hospůdce na Návsi a všem, kteří se podíleli na uspořádání večera u příležitosti MDŽ.


Informace o posílení internetu od zástupce firmy Doma-Net:

„Ve čtvrtek 11.3.2010 jsme postavili zcela nový vysílač v Újezdě u Rosic na nejvyšším baráku v Újezdě. Jedná se o bývalou sýpku,která je nyní osazená velice robustním vysílačem pracujícím na kmitočtu 5GHz. Nasazena je nejnovější technologie s označením M5, která umožňuje připojovat klienty s rychlostí až 8 Mbitps bez jakýchkoliv omezení, které sebou nese stávající technologie. Ohledně ceny nebo služeb není ještě pevně stanoven ceník, ale předběžně bych ceny viděl asi takto

2Mbit 350,- 4Mbit 490,- 8Mbit 550,-

všechny ceny jsou koncové s DPH a na jednotlivé IP adresy nebude žádná agregace, tzn. měli byste mít stále konstantní rychlost. Předělání stávajícího připojení se bude postupovat tak, že cena instalace, která Vám bude fakturována, pokryje několika měsíční připojení zdarma ve výši instalace. I na dále se nebudete upisovat na nějaké časové období a pro zlepšení kvalit naší sítě jsme rozšířili firmu Doma-Net o dalšího pomocníka. Jedná se o vašeho spoluobčana Radka Pospíšila.“


Smejkal Vladimír