Navigace

Obsah

Závěrečný účet

Zpráva o výsledku přezkoumání hospoadření

Výkaz FIN

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha

Rozvaha MŠ

Výkaz zisku a ztráty MŠ

Příloha MŠ

Inventarizační soupisy

Zpráva inventarizační komise